Tin-te-mitse

Description: 

A black and white portrait of a Cayuse man, Tin-te-mitse

Tin-te-mitse

People: 
Tin-te-mitse